Likwidacja działalności a rozwiązanie umowy z pracownikami

Likwidacja działalności gospodarczej jest procesem niosącym za sobą wiele konsekwencji, zarówno formalnych, jak i związanych z czynnikiem ludzkim. Jednym z kluczowych aspektów jest rozwiązanie umowy z pracownikami. W Polsce te kwestie regulują przepisy ustawy Kodeksu pracy. Jak poprawnie przeprowadzić likwidację działalności i równocześnie zadbać o pracowników?

O czym warto wiedzieć podczas likwidacji działalności gospodarczej?

Likwidacja działalności gospodarczej może być przeprowadzona z różnych względów, może wynikać z braku zyskowności lub zmiany profilu działalności. Niezależnie od tego, jaka jest przyczyna likwidacji firmy, taki proces musi być przeprowadzony starannie i – co najważniejsze – zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli przewidujesz likwidację firmy powinieneś/powinnaś wiedzieć, że:

  • masz prawo wypowiedzieć umowę pracownikowi, nawet gdy brakuje mu do osiągnięcia wieku emerytalnego nie więcej niż 4 lata;
  • nie musisz zawiadamiać na piśmie o zwolnieniu zakładowej organizacji związkowej, która reprezentuje pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony;
  • możesz wypowiedzieć umowę o pracę w czasie, gdy pracownik przebywa na urlopie lub podczas innej nieobecności w pracy, gdy nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia;
  • możesz wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu;
  • możesz wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, ale nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy;
  • możesz rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą w celu przygotowania zawodowego.
biuro
fot. pl.freepik.com

W przypadku gdy chcesz rozwiązać umowę z pracownikami, należy oświadczyć to na piśmie. W takim dokumencie trzeba wskazać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy. Powinna się w nim znaleźć także adnotacja dotycząca prawa odwołania do sądu pracy, które przysługuje każdemu pracownikowi. Umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od rodzaju zawartych z pracownikami umów i stażu pracy.

Ponadto warto pamiętać, że jako pracodawca masz obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Najlepiej zrobić to od razu po rozwiązaniu umowy.

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony i umowy na czas określony

Zależnie od rodzaju umowy okres wypowiedzenia może być różny i będzie wynosić:

  • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata;
  • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy.

Po wypowiedzeniu umowy o pracę strony mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy, przy czym nie zmienia to trybu rozwiązania umowy. Likwidacja firmy jest okolicznością umożliwiającą skrócenie okresu wypowiedzenia umowy.