PCC, czyli ile wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych?

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zwany także PCC, to jedna z najważniejszych danin podatkowych pobieranych przez państwo. Jest to podatek nakładany na określone czynności cywilnoprawne, takie jak sprzedaż nieruchomości, nabycie spółki czy umowy dzierżawy. PCC jest istotnym źródłem wpływów do budżetu państwa i służy do finansowania różnych działań publicznych.

Podstawą opodatkowania od czynności cywilnoprawnych jest wartość przedmiotu transakcji. Wysokość podatku zależy od rodzaju dokonywanej czynności, tak jak i od wartości transakcji. Najczęściej spotykanymi czynnościami, na które pobiera się podatek PCC, są nabycie lub zbycie nieruchomości oraz nabycie udziałów w spółce.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu podatkiem PCC. Istnieją pewne wyjątki od opodatkowania, jak m.in. sprzedaż rzeczy ruchomych, których wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł.

Jak obliczyć wysokość podatku PCC w zależności od rodzaju transakcji?

Wysokość podatku PCC zależy od rodzaju dokonanej transakcji, a także wartości przedmiotu tejże transakcji. W przypadku umów dotyczących sprzedaży, zamiany, dożywocia, działu spadku, zniesienia współwłasności oraz darowizny:

 • rzeczy – podatek wynosi 2%;
 • praw majątkowych – podatek wynosi 1%.

W przypadku umów dotyczących ustanowienia hipoteki:

 • na zabezpieczenie istniejących wierzytelności – podatek wynosi 0,1%;
 • na zabezpieczenie wierzytelności o nieustalonej wysokości – podatek wynosi 19 zł.

W przypadku umów dotyczących:

 • ustanowienia odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności – podatek to 1% od podstawy opodatkowania,
 • depozytu nieprawidłowego – podatek wynosi 0,5% od podstawy opodatkowania,
 • spółki – podatek wynosi 0,5% od podstawy opodatkowania.
pcc
fot. freepik.com

Kiedy stawka PCC jest najwyższa?

Podatek jest naliczany zgodnie z najwyższą stawką w przypadkach:

 • Gdy podatnik przeprowadza czynność cywilnoprawną, która powoduje przeniesienie własności, ale nie określa wartości poszczególnych składników mienia lub praw majątkowych, objętych różnymi stawkami podatkowymi (np. w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa). W tej sytuacji podatek jest obliczany od łącznej wartości składników mienia lub praw majątkowych.
 • Gdy przedmiotem umowy zamiany jest mienie lub prawo majątkowe, które podlega różnym stawkom podatkowym. W takiej sytuacji podatek jest pobierany zgodnie z najwyższą stawką podatkową.

W niektórych przypadkach występuje stawka sankcyjna podatku w wysokości 20% od podstawy opodatkowania. Ta wyższa stawka podatkowa obowiązuje w sytuacjach, gdy jako pożyczkobiorca:

 • W trakcie działań kontrolnych organu podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej powołujesz się na zawarcie umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia nieprawidłowego użytkowania albo dokonujesz ich zmiany, ale nie uiścisz należnego podatku z tytułu tych transakcji.
 • Powołujesz się na zawarcie umowy pożyczki z osobą najbliższą rodzinną (małżonek, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzic, dziadek, babcia, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha, zstępni lub wstępni zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn), ale nie potrafisz udokumentować otrzymania tych środków na swoje konto bankowe, konto w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej ani za pomocą przekazu pocztowego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem istotnym dla budżetu państwa. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest obowiązkowy i podatnik musi go uiścić w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, która jest opodatkowana. W przypadku braku zapłaty podatku grozi nam sankcja w postaci kary pieniężnej oraz odsetek za zwłokę.