Wydatki na ubezpieczenie pracowników i zleceniobiorców w kosztach podatkowych

Zapewnienie pracownikom ubezpieczenia buduje ich bezpieczeństwo i wpływa na korzystny wizerunek pracodawcy. Czy te wydatki mogą być uznawane za koszty, które pomagają pracodawcy w osiągnięciu przychodów?

Czy ubezpieczenie pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Jak wynika z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.), koszty uzyskania przychodów to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Podobne przepisy znajdują się w art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.).

Ubezpieczenie finansowane przez pracodawcę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy, o ile spełnią warunki określone w art. 16 ust. 1 pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio warunki z art. 23 ust. 1 pkt 57 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

pracownik
fot. freepik.com

Jakie składki wchodzą w koszty uzyskania przychodu?

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23 ust. 1 pkt 57 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składki opłacone przez pracodawcę mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile spełnione są pewne kryteria.

Do kosztów uzyskania przychodów pracodawca może wziąć pod uwagę składki opłacone na:

  1. ubezpieczenie na życie (dział I, grupa 1);
  2. ubezpieczenie na życie, o ile dotyczą ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub opierają się na określonych indeksach lub innych wartościach bazowych (dział I, grupa 3);

III. ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, w sytuacji gdy są uzupełnieniem innych wymienionych ubezpieczeń (dział I, grupa 5);

  1. ubezpieczenie od wypadku, w tym także wypadku przy pracy i choroby zawodowej (dział II, grupa 1);
  2. ubezpieczenie od choroby (dział II, grupa 2).

Składki związane z innymi rodzajami ubezpieczeń nie kwalifikują się jako koszty uzyskania przychodów.

Kwalifikacja kosztów ubezpieczenia pracowników w kontekście prawa podatkowego

Aby zweryfikować, czy dany wydatek spełnia powyższe warunki, należy również rozważyć ogólne kryteria określone w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (lub art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ważne jest tutaj wykazanie celowości poniesienia tych wydatków w kontekście uzyskania, ochrony lub utrzymania przychodu. W praktyce wydatki na składki ubezpieczeniowe często związane są z motywacją pracowników, dbałością o ich dobrostan i korzystnie wpływają na wyniki firmy.

Stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-1.4010.440.2021.2.EJ z dnia 8 marca 2022 r.), w przypadku wydatków na ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (dalej: UFK), które są ponoszone na rzecz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, istnieje wyjątek od ogólnej zasady, że opłacane przez pracodawcę składki z tytułu umów ubezpieczenia pracowników nie są uważane za koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w określonych warunkach składki na ubezpieczenie pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.