Ulgi na zakup kas fiskalnych w Polsce

Ulga na zakup kasy fiskalnej jest dla przedsiębiorcy dobrą okazją do oszczędzania i zmniejszania obciążeń podatkowych. Sprawdź, jak skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Zobacz też, jak uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej!

Jak uzyskać ulgę na zakup kasy fiskalnej?

Możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej jest uregulowana przepisami art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Prawo do skorzystania z takiej ulgi mają przedsiębiorcy:

  • u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie takiej ewidencji za pomocą kas rejestrujących online;
  • którzy nie posiadają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, ale dobrowolnie rozpoczęli jej prowadzenie za pomocą kas rejestrujących online i wcześniej nie korzystali z żadnych kas rejestrujących (ani starszych, ani nowszych typów) do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Ci przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia od należnego podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących, równoważnej 90% jej ceny zakupu (bez podatku). Należy jednak pamiętać, że suma odliczana od podatku nie może przekroczyć 700 złotych. Jeżeli ta kwota w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż kwota podatku należnego, przedsiębiorca ma prawo do zwrotu różnicy na swoje własne konto bankowe (w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, do której jest członkiem) lub może odliczyć tę różnicę od podatku należnego w kolejnych okresach rozliczeniowych, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia takiej ewidencji.

Aby skorzystać z ulgi na nabycie kasy rejestrującej, aktywny podatnik VAT musi poprawnie uzupełnić formularz JPK V7. Z kolei podmioty zwolnione z VAT, które chcą skorzystać z ulgi, powinny złożyć odpowiedni wniosek do kierownika urzędu skarbowego o zwrot ulgi na swoje konto bankowe.

kasa fiskalna
fot. freepik.com

Zwrot za zakup kasy fiskalnej – podstawa prawna

Kasę fiskalną można traktować jako narzędzie do rejestracji sprzedaży, ale także inwestycję przynoszącą zwrot. Podstawą prawną do odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kasy fiskalnych jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Rozporządzenie to określa warunki, sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu wydatków na zakup kas rejestrujących oraz warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ale też inne przypadki naruszenia warunków związanych z odliczeniem lub zwrotem, które wymagają dokonania przez podatnika zwrotu.

Zgodnie z § 4 w/w Rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 5 w/w ustawy, zwrot wydatków na zakup następuje na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Taki wniosek zawiera m.in. kopię dokumentu potwierdzającego nabycie urządzenia rejestrującego, wraz z kopią potwierdzenia opłacenia pełnej kwoty za to urządzenie czy w przypadku podatników świadczących usługi przewozu pasażerów oraz ich bagażu taksówkami – kopię certyfikatu potwierdzającego legalizację zmodernizowanego taksometru współpracującego z urządzeniem służącym do prowadzenia rejestru.